Overslaan en naar inhoud gaan

Privacy statement

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. In ons privacy statement leest u hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Pensioenfonds PostNL en zijn uitvoeringsorganisatie hebben persoonlijke gegevens van deelnemers en gepensioneerden nodig om de pensioenaanspraken en ingegane pensioenen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Het gaat dan bijvoorbeeld om partnergegevens, woonadressen en de burgerlijke staat.

Wij verwerken uw persoonsgegevens, hetgeen betekent dat wij deze gegevens verzamelen, gebruiken en bewaren. Pensioenfonds PostNL is ervan doordrongen dat de persoonlijke levenssfeer van de rechthebbenden in het fonds en van zijn andere relaties en van bezoekers van zijn website van essentieel belang is. Persoonlijke informatie wordt dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uiteraard houden wij ons daarbij aan alle geldende wettelijke normen en eisen.

Pensioenfonds PostNL heeft in zijn organisatie een privacybeleid (pdf) opgesteld. Deze privacyverklaring is in lijn met dit beleid. Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, leggen wij in deze verklaring uit.

Met uw gegevens kunnen wij onze dienstverlening aan u verder verbeteren

Pensioenfonds PostNL en/of zijn uitvoeringsorganisatie gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens om u te kunnen informeren over uw persoonlijke pensioensituatie. Bijvoorbeeld over uw pensioenregeling en veranderingen daarin, de hoogte van uw pensioenopbouw/uitkering en de gevolgen van veranderingen in uw werk- of privésituatie. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van uw pensioenregeling. De interne en wettelijke regels voor de uitwisseling van persoonsgegevens blijven daarbij van toepassing. Pensioenfonds PostNL en zijn uitvoeringsorganisatie gebruiken uw gegevens uitsluitend voor voornoemde doeleinden. Zonder uw toestemming verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wet of de afspraken die met u gemaakt zijn ons hiertoe verplichten.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

In sommige gevallen - bijvoorbeeld als de aanspraak op uitkering afhankelijk is van uw gezondheidstoestand - zijn uw medische arbeidsongeschiktheids-gegevens nodig. Deze gegevens verwerken wij extra zorgvuldig; wij zijn verantwoordelijk voor de juiste verwerking van uw gegevens. Medewerkers van de uitvoeringsorganisatie ontvangen uw medische arbeidsongeschiktheids-gegevens alleen als zij die gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als een medisch adviseur op grond van zijn medisch beroepsgeheim.

Uw rechten

U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u bij ons aanvragen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Pensioenfonds PostNL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend past het bestuur zo nodig de privacyverklaring aan in verband met wetswijzigingen en rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen. De privacyverklaring wordt gepubliceerd op de website van het pensioenfonds.

Nóg meer weten? Lees de toelichting