Meest gezocht

Jaaropgave

Uw jaaropgave van vorig jaar maar ook die van de jaren daarvoor kunt u bekijken in Mijn PostNL Pensioen.


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds PostNL Bekijk uw pensioenoverzicht.


Waardeoverdracht

Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds PostNL.
Waardeoverdracht aanvragen


Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond uw pensioen en het pensioenfonds?
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief


Informatie per post

Pensioenfonds PostNL communiceert zoveel mogelijk via de digitale weg met u. Liever toch informatie per post ontvangen? Geef dit dan aan in Mijn Profiel. 

 

U bent hier

Woordenboek

wezenpensioen
Klik op een van bovenstaande letters om naar de woorden te gaan die beginnen met deze letter.
 

A

Aandeel

Het beleggen in een aandeel is feitelijk hetzelfde als een stukje bedrijf kopen. Bij het beleggen in een aandeel is de belegger mede-eigenaar van een onderneming. Hiermee ligt het volledige ondernemingsrisico bij de aandeelhouders. Het rendement op aandelen bestaat uit twee componenten: het dividendrendement en het koersrendement. Dividend is een uitkering ten laste van de netto winst.

Aanpassing van pensioen

Verhoging van in voorgaande jaren opgebouwde en ingegane pensioenen op basis van de algemene loonontwikkeling bij PostNL. Aan een verhoging zijn diverse voorwaarden verbonden.

Aanvullend ouderdomspensioen alleenstaande

Pensioenaanspraak die bovenop het 'normale' ouderdomspensioen (basis-, emolumenten- en extra ouderdomspensioen) komt voor de gepensioneerde deelnemer die op of na het bereiken van de 65-jarige leeftijd alleenstaand is/ wordt en waarvoor geen partner bij ons fonds is geregistreerd. Dit betreft een pensioenaanspraak opgebouwd onder de regeling die gold tot 1 januari 2001.

Actief en passief beheer

De doelstelling van actief beleggen is om een hoger rendement te behalen dan het gemiddelde. Het gemiddelde is vaak een veelgebruikte beursindex, ofwel een benchmark. Bij passief beleggen is de doelstelling het rendement van het gemiddelde te evenaren. Om dit te bereiken, wordt de samenstelling van de beleggingen van de gekozen benchmark gevolgd.

Actuaris

De actuaris is de specialist bij een verzekeringsbedrijf/ pensioenfonds die de premie berekent en de gekapitaliseerde waarde van de opgebouwde pensioenen (de premiereserve) vaststelt.

Actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is de feitelijke dekkingsgraad van dat moment. De actuele dekkingsgraad wordt maandelijks bepaald. Dit is een momentopname en daarom kan de maanddekkingsgraad behoorlijk schommelen. Deze schommelingen komen onder andere door ontwikkelingen op de financiële markten en de rente.

Afkoop

Afkoop van pensioenrechten is het vervangen van deze rechten door betaling van een bedrag ineens. De Pensioenwet verbiedt afkoop van pensioenrechten, behalve als het gaat om een pensioen van beperkte omvang. Voor 2020 geldt daarbij een bedrag van € 497,27.

Alternatieve Beleggingen

Beleggingen, anders dan de voor een pensioenfonds meer traditionele beleggingen zoals aandelen en obligaties. Onder alternatieve beleggingen vallen bijvoorbeeld beleggingen zoals grondstoffen en hedgefondsen. 

AOW

U ontvangt AOW van de overheid. Dit pensioen krijgt u naast het pensioen dat u heeft opgebouwd bij uw pensioenfonds en kunt u zien als een basisinkomen. De hoogte van dit pensioen hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Heeft u in het buitenland gewoond? Dan is het mogelijk dat u minder AOW ontvangt. De hoogte van dit pensioen hangt namelijk af van het aantal jaren dat u in Nederland heeft gewoond of gewerkt. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl/aow.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de WIA-uitkering voor arbeidsongeschikte deelnemers. De aanvulling wordt berekend over dat deel van het salaris dat ligt boven het maximum WIA-jaarloon (2022: € 59.706).

Aspirant-deelnemer

Werknemer die de 21-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt maar wel aan de overige voorwaarden van deelneming voldoet. Voor aspirant-deelnemers bestaat recht op partner-, wezen-, (extra) arbeidsongeschiktheidspensioen en recht op deelname aan de Anw-hiaatverzekering.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt toezicht op het gedrag van de Nederlandse financiële markten.

 

B

Beheerkosten

Kosten die periodiek door het beleggingsfonds aan de beheerder worden betaald als vergoeding voor het beheer van de beleggingen. Deze kosten zijn vaak in de koers van de beleggingen verwerkt.  

Beleggersprofiel

Het beleggersprofiel (of risicoprofiel) geeft aan hoeveel risico een deelnemer wil en kan nemen. Dit profiel vloeit voort uit het samenspel van verschillende factoren, zoals pensioenleeftijd, beleggingservaring, beleggingsdoelstelling en de houding ten opzichte van het nemen van risico's.

Beleggingsfonds

Een beleggingsfonds is een gezamenlijke belegging van verschillende beleggers. Door te beleggen via een beleggingsfonds, profiteren beleggers van een groter gezamenlijk vermogen. Dit heeft onder andere efficiëntie en kostenvoordelen.

Beleggingshorizon

Periode waarover wordt belegd. Binnen een pensioenregeling is de beleggingshorizon het aantal jaren totdat u met pensioen gaat. Jongere deelnemers hebben over het algemeen een langere beleggingshorizon. Deelnemers met een kortere beleggingshorizon zitten vlak voor pensionering. De beleggingshorizon bepaalt hoeveel risico genomen kan worden met beleggen. Deelnemers met een korte beleggingshorizon doen er verstandig aan niet te risicovol te beleggen. Eventuele verliezen kunnen immers niet worden goedgemaakt in een korte periode. 

Beleggingsmix

De verdeling van beleggingen over verschillende beleggingscategorieën, zoals bijvoorbeeld aandelen, obligaties, onroerend goed en grondstoffen. 

Beleggingswijzer

Een instrument waarmee een indicatie kan worden verkregen van het beleggersprofiel (zie Beleggersprofiel) dat bij een deelnemer past.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De (actuele) dekkingsgraad laat zien of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen te kunnen betalen. Nu en in de toekomst. Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg.  Maar volgens de wet moeten pensioenfondsen ook over buffers beschikken zodat ze onverwachte tegenslagen kunnen opvangen. 

Benchmark

Een benchmark is een meetlat waartegen het rendement van beleggingen kan worden afgezet. In het algemeen is dit een veelgebruikte index (zoals de AEX index, Dow Jones index etc.). 

Bereikbaar pensioen

De pensioenaanspraak die een deelnemer kan behalen als hij tot de pensioendatum aan de pensioenregeling blijft deelnemen uitgaande van de op het moment van berekening geldende grondslagen en deeltijdfactor/ voortzettingspercentage.

Berekeningsgrondslag arbeidsongeschiktheidspensioenen

De grondslag op basis waarvan de arbeidsongeschiktheidspensioenen worden berekend, namelijk het pensioengevend inkomen. Voor deeltijdwerkers geldt het deeltijd-inkomen, inclusief eventuele meeruren.

Beschikbare-premieregeling (BPR)

In de beschikbare-premieregeling hebben deelnemers met wie op of na 1 januari 2007 tot 1 januari 2015 een persoonlijke arbeidsovereenkomst is gesloten, extra pensioenkapitaal opgebouwd. Hiermee wordt op het moment van pensioneren of eerder overlijden of uit dienst treden extra pensioeninkomen ingekocht. Inleg is niet meer mogelijk. 

Bijzonder partnerpensioen

Na echtscheiding van een (gewezen) deelnemer aan de pensioenregeling, ontvangt de ex-partner een premievrije aanspraak op het partnerpensioen, opgebouwd tot echtscheidingsdatum. De man en vrouw kunnen een afwijkende regeling treffen. Recht op bijzonder partnerpensioen kan ook aan de orde zijn als een samenleving eindigt. Dan moet aan de daartoe in het pensioenreglement gestelde voorwaarden zijn voldaan.

BPR

Beschikbare-premieregeling.

 

C

Code Tabaksblat

De Nederlandse Corporate governance code (Zie Corporate Governance).

Contante waarde

Het bedrag dat nu nodig is om op een bepaald moment in de toekomst een uitkering of een reeks van uitkeringen te kunnen doen.

Conversie

Omzetting van het recht van de ex-partner bij echtscheiding op een deel van het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen in een zelfstandig ouderdomspensioen. Schriftelijke toestemming van het fonds is vereist

Corporate Governance

Het stelsel van omgangsvormen voor de bij de vennootschap en haar ondernemingen betrokken direct belanghebbenden. Zoals bestuurders, commissarissen en haar kapitaalverschaffers.


 

 

D

De Nederlandsche Bank (DNB)

Bij Wet ingestelde instelling, die onder andere de navolging van de Pensioenwet bewaakt, waaronder de inhoud van pensioenreglementen en dergelijke.

Deelnemer

De werknemer die meedoet aan de pensioenregeling en voor wie pensioenrechten worden opgebouwd bij Pensioenfonds PostNL.

Deelnemersbijdrage

Bedrag dat door PostNL op het salaris wordt ingehouden als bijdrage in de kosten van de pensioenregeling.

Deelnemingsjaren

Het aantal jaren dat u meedoet aan een pensioenregeling en dus pensioen opbouwt

Deeltijdfactor

Factor die vastgesteld wordt door het in de arbeidsovereenkomst vastgelegde aantal uren te delen door de normale arbeidsduur zoals beschreven in de Cao.

Deeltijdpercentage

Dit is het percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband. Als u parttime werkt, bouwt u naar evenredigheid pensioen op.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding aan tussen de (huidige en toekomstige) pensioenverplichtingen en het geld dat het fonds heeft om deze pensioenverplichtingen te kunnen betalen.

 

E

Effecten

Verzamelnaam voor obligaties en aandelen die op de beurs verhandeld worden.

Extra arbeidsongeschiktheidspensioen

Hiermee wordt de pensioenaanspraak bedoeld die een gedeeltelijk arbeidsongeschikte deelnemer ontvangt voor zolang hij is herplaatst bij PostNL. De hoogte is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Extra pensioenaanspraken

Pensioenaanspraken die de deelnemer heeft verkregen na waardeoverdracht van elders opgebouwde pensioenaanspraken naar Pensioen PostNL of door inkoop ten laste van het FVP.

 

F

Factor A

Dit is de factor die aangeeft wat de pensioenaangroei is geweest in een bepaald jaar. U heeft de factor A nodig om uw jaarruimte te kunnen berekenen. De factor A is terug te vinden op uw UPO. Deze vindt u in mijn pensioenpost op uw Mijn PostNL Pensioen. 

Franchise

Franchise is een vast bedrag van uw salaris waarover u via uw werkgever geen pensioen opbouwt. Dit omdat u vanaf een bepaalde leeftijd (dit wordt 67 jaar) een AOW-uitkering krijgt van de overheid. Het bedrag van de franchise wordt elk jaar aangepast aan de stijging van de AOW.


 

 

G

Gemoedsbezwaarde

Persoon die gemoedsbezwaren heeft tegen elke vorm van verzekering. Dus ook tegen de pensioenverzekering van Pensioenfonds PostNL. Gemoedsbezwaarden komen in aanmerking voor deelname aan een bijzondere spaarregeling.

Gewezen deelnemer

Degene die het deelnemerschap voor pensioeningang heeft beëindigd en nog premievrije aanspraken tegenover het fonds heeft; ook wel 'slaper' genoemd.

 

H

Haalbaarheidstoets

In de haalbaarheidstoets staat het zogenoemde pensioenresultaat centraal. Het pensioenresultaat is hierbij een maat voor het koopkrachtbehoud van het opgebouwde en nog op te bouwen pensioen. Hierbij wordt naar een prognosetermijn gekeken van maar liefst 60 jaar, om zodoende ook de verschillen tussen verschillende generaties te kunnen beoordelen. Het pensioenresultaat wordt daarom zowel op fondsniveau als per geboortejaargroep bepaald. De haalbaarheidstoets wordt verricht door het fonds en ingediend bij en gecontroleerd door De Nederlandse Bank.

Herstelplan

Een herstelplan is een plan van aanpak waarin pensioenfondsen laten zien welke maatregelen zij nemen om de dekkingsgraad te verbeteren. Hiervoor kunnen de volgende zaken worden ingezet: indexatiebeleid, premies, beleggingen en pensioenuitkeringen. In het herstelplan staat welke maatregelen PF PostNL neemt om de dekkingsgraad in 10 jaar weer op het vereiste niveau te krijgen. Het doel van het plan is te laten zien hoe PF PostNL de financiële positie gaat versterken, zodat het ook op de langere termijn de pensioenen kan uitbetalen. In het huidige herstelplan is geen verlaging van het pensioen nodig.

Huwelijkse voorwaarden

Schriftelijke afspraken die voor of tijdens het huwelijk bij de notaris worden gemaakt over wat wel en niet in het huwelijksgoederengemeenschap valt.

 

I

Individueel Pensioensparen (IPS)

De deelnemer aan de pensioenregeling van PostNL heeft de mogelijkheid om door middel van de regeling Individueel Pensioensparen (IPS) een spaarsaldo op te bouwen, dat kan worden gebruikt voor een verhoging van het ouderdomspensioen. Een deel van het ouderdomspensioen wordt hierbij standaard omgezet in partnerpensioen.

IPS

Regeling Individueel Pensioensparen.

 

K

Kredietwaardigheid

De term kredietwaardig geeft aan in hoeverre een land of bedrijf in staat wordt geacht zijn schulden terug te kunnen betalen. Onafhankelijke bureaus, zoals Moody's en S&P, beoordelen deze kredietwaardigheid en geven hier een zogenoemde 'rating' (label) voor. Landen of bedrijven met de hoogste kredietwaardigheid hebben het label AAA.

 

L

Life Cycle

De Life Cycle is ontwikkeld vanuit de zorgplicht die de Pensioenwet voorschrijft. Typerend voor de Life Cycle is de indeling in leeftijdsgroepen: de Life Cycle is zo samengesteld dat het aantal aandelen waarin saldo van de regeling Individueel Pensioensparen (IPS) wordt belegd automatisch wordt afgebouwd naarmate de deelnemer aan deze regeling ouder wordt.

Liquide markten

Een markt waar altijd veel vraag en aanbod is, en waar dus veel wordt gehandeld, bijvoorbeeld in aandelen.

 

M

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Een manier van beleggen waarbij behalve naar het financiële rendement ook wordt gekeken naar milieurisico's, arbeidsomstandigheden en dergelijke. In het Engels wordt het wel Socially Responsible Investment, SRI genoemd.

Meeruren

Het aantal uren dat een deeltijdwerker meer werkt dan zijn 'contracturen' zijn meeruren. Gewerkte uren boven de normale arbeidsduur gelden als overwerk en tellen niet mee voor de pensioenopbouw

Middelloonregeling

In een middelloonregeling wordt elk jaar pensioen opgebouwd over het salaris dat in dat jaar wordt ontvangen. Het uiteindelijke pensioen bestaat uit de optelsom van de jaarlijkse pensioenrechten en ligt op het niveau van het gemiddeld tijdens de loopbaan ontvangen salaris. Vandaar de naam middelloonregeling. Als de voorgaande pensioenopbouw steeds wordt verhoogd (geïndexeerd) met een in het reglement afgesproken maatstaf, spreekt men over een middelloonregeling met indexatie of een geïndexeerde middelloonregeling.

 

O

Obligatie

Een obligatie is een schuldbewijs voor een (langlopende) lening van een overheidsinstelling of bedrijf. Het beleggen in een obligatie is feitelijk hetzelfde als het verstrekken van een (geld)lening. De belegger (degene die de lening verstrekt) krijgt hiervoor een rentevergoeding. Het rendement van een obligatie wordt bepaald door de rentevergoeding, de looptijd en de marktrente. Als de marktrente stijgt, wordt een lening met een lage(re) rente minder interessant. In de markt zal men minder willen betalen om de lening over te nemen omdat er minder wordt vergoed. Het omgekeerde geldt als de marktrente daalt. Dan stijgt de marktwaarde van de lening. 

Onbetaald verlof

Periode waarbij het dienstverband doorloopt zonder dat salaris wordt ontvangen. De deelneming aan het fonds loopt in die periode ook door. De dekking van overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico blijft in stand. Hiervoor is de werknemer premie verschuldigd. Er worden echter in die periode geen aanspraken opgebouwd, behalve als het gaat om ouderschapsverlof. Als werkgever en deelnemer overeenkomen dat gedurende de periode van onbetaald verlof wel pensioenaanspraken moeten worden opgebouwd, dan moet de volledige premie door de werkgever aan Pensioen PostNL worden afgedragen.

Onderhandse lening

Lening waarbij partijen rechtstreeks met elkaar onderhandelen over de voorwaarden van de lening.

Ongehuwd samenwonen

Het duurzaam voeren van een gemeenschappelijke huishouding door twee ongehuwden, ongeacht het geslacht (man-vrouw, vrouw-vrouw of man-man). Ook familierelaties vallen onder de regeling zoals broer-zus, neef-neef etc. Alleen familierelaties in de rechte lijn zijn uitgezonderd (ouder-kind, grootouder-kleinkind). De gemeenschappelijke huishouding moet minimaal zes maanden duren en begonnen zijn voor de pensioeningangsdatum en moet vastliggen in een notariële akte. Om voor een uitkering in aanmerking te komen, moet men minimaal zes maanden samenwonen.

Opbouwpercentage

Dit is het percentage van uw pensioengrondslag dat u aan pensioen opbouwt. Hiermee kan berekend worden hoeveel pensioen u opbouwt. Dit wordt vermenigvuldigd met de pensioengrondslag. Het percentage is in beginsel voor PostNL 1,875% per dienstjaar. De premie die PostNL elk jaar hiervoor betaalt, is gebonden aan een minimum en maximum. Is de benodigde premie hoger dan het maximumbedrag, dan wordt de pensioenopbouw voor dat jaar verlaagd. Is de benodigde premie lager dan het minimum, dan kan er extra pensioen worden opgebouwd.

Optie

Het recht om een onderliggende waarde van bijvoorbeeld een aandeel te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) tegen een prijs die vooraf is afgesproken (uitoefenprijs) gedurende een bepaalde periode (de looptijd).

Ouderdomspensioen

Pensioenaanspraak voor de (gewezen) deelnemer op pensioen(ingangs)datum.

Overwerk

De gewerkte uren boven de normale arbeidsduur. Hierover vindt geen pensioenopbouw plaats.

 

P

Partner

Hieronder wordt verstaan:

  • de man of vrouw waarmee de deelneemster of deelnemer gehuwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan;
  • de ongehuwde man of vrouw waarmee de ongehuwde deelnemer samenleeft (ongeacht het geslacht) en een gemeenschappelijke huishouding voert.
Partnerpensioen

Dit is de pensioenaanspraak voor de achterblijvende partner na het overlijden van de (gewezen) deelnemer. Het gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de (gewezen) deelnemer is overleden en wordt levenslang aan de partner uitgekeerd.

Pensioenbreuk

Situatie waarin door wisseling(en) van baan veelal geen volwaardig pensioen kan worden opgebouwd.

Pensioendatum

Dit is de datum waarop volgens de pensioenregeling het ouderdomspensioen ingaat. Voor PostNL is dit de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u als (gewezen) deelnemer of gepensioneerde 68 jaar wordt.

Pensioengevend salaris
Het pensioengevend salaris is dat deel van uw salaris dat meetelt voor de pensioenberekening, wat niet per se hetzelfde hoeft te zijn als uw jaarsalaris. Een indicatie van uw pensioengevend salaris krijgt u door uw bruto vaste maandsalaris te vermenigvuldigen met twaalf. Voor 2020 is het pensioengevend salaris maximaal € 110.111.                    
Pensioengrondslag

Dit is het salaris min de franchise. De pensioengrondslag is het bedrag waarmee pensioen wordt berekend. PostNL kent een vaste pensioengrondslag en een variabele pensioengrondslag.

De vaste pensioengrondslag per maand of jaar, is gelijk aan het voor de deelnemer geldende vast pensioengevend inkomen per maand of jaar en verminderd met de franchise per maand of jaar.

De variabele pensioengrondslag per maand of jaar, is gelijk aan het voor de deelnemer geldende variabel pensioengevend inkomen (zoals omschreven in de Cao) per maand of jaar.

Pensioenleeftijd

Dit is de pensioenleeftijd waarop u, volgens uw regeling, met pensioen kunt.

Pensioenoverzicht = Uniform Pensioen Overzicht = UPO

Dit is een overzicht dat u jaarlijks thuisgestuurd krijgt van uw pensioenfonds. Op dit pensioenoverzicht staat wat uw inkomen is als u met pensioen gaat, of arbeidsongeschikt wordt. En wat de inkomenssituatie is voor uw nabestaande(n) als u overlijdt.

Pensioenpremie

Zowel de werknemer als de werkgever dragen bij in de pensioenpremie. In de Cao, die door sociale partners wordt afgesloten, is vastgelegd wat de eigen bijdrage in de pensioenpremie voor medewerkers is, en welk deel de werkgever bijdraagt. De deelnemersbijdrage wordt ingehouden op het salaris van de deelnemer.

Pensioenverplichtingen
De totale waarde aan pensioenen die nu uitgekeerd worden en die in de toekomst uitgekeerd moeten worden. Dit zijn kosten voor een pensioenfonds. We noemen de pensioenverplichtingen ook betalingsverplichtingen.
Pensioenwet

Wet die de bescherming van pensioenrechten en veiligstelling daarvan voor de werknemers beoogt.

PPS

Regeling Prépensioensparen.

Premievrije aanspraken

Dat zijn de 'pensioenaanspraken' van mensen die niet meer actief deelnemen aan de pensioenregeling. Als u niet meer meedoet met de pensioenregeling, behoudt u het recht op pensioen dat u al heeft opgebouwd. U betaalt daarover geen premie meer. Vandaar de term premievrije aanspraak. De opgebouwde aanspraken kunt u eventueel overdragen naar een nieuw pensioenfonds.

Prépensioensparen (PPS)

In de regeling Prépensioensparen hebben deelnemers aan deze regeling én uit dienst getreden voor 1 januari 2001, extra pensioenkapitaal opgebouwd. Hiermee wordt op het moment van pensioneren of eerder overlijden extra pensioeninkomen ingekocht. Inleg is niet meer mogelijk. 

 

R

Rendement
Geheel van baten en inkomsten over een bepaalde periode in verhouding tot het geïnvesteerde kapitaal.
 

S

Slaper
 

T

Technische voorziening

Technische voorzieningen worden gevormd om alle uit de pensioenregeling voortvloeiende pensioenverplichtingen te kunnen nakomen.

Toeslagverlening

De mogelijke verhoging van uw (opgebouwde) pensioen is gekoppeld aan de prijsstijgingen. Hiervoor wordt de consumentenprijsindex (CPI) voor alle huishoudens (afgeleid) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van september tot september als basis genomen, met een maximum van 4%.

 

U

Uitruil

Onder voorwaarden bestaat de mogelijkheid dat de deelnemer bij ontslag of op pensioeningangsdatum (een deel van) het partnerpensioen uitruilt tegen een hoger ouderdomspensioen.

UPO = Uniform Pensioen Overzicht

Dit is een overzicht dat u jaarlijks thuisgestuurd krijgt van uw pensioenfonds. Op dit pensioenoverzicht staat wat uw inkomen is als u met pensioen gaat, of arbeidsongeschikt wordt. En wat de inkomenssituatie is voor uw nabestaande(n) als u overlijdt.

 

V

Valuta

Algemeen geldig betaalmiddel in een bepaald land.

Variabel pensioengevend salaris

De variabele pensioengrondslag is dat deel van uw variabel salaris waarover u pensioen opbouwt. Bij een variabel salaris moet u denken aan toeslagen en toelagen. Welke delen onder het variabele salaris vallen, vindt u in uw cao.

Vast pensioengevend salaris

Dit is het deel van uw vaste salaris waarover u pensioen opbouwt. Dit is het bedrag dat overblijft als de franchise van uw salaris is afgehaald.

Vastrentende waarden

Beleggingen met een vaste directe opbrengst, de couponrente, zoals obligaties.

Vereist eigen vermogen

Het vereist eigen vermogen is de omvang van het eigen vermogen waarover een pensioenfonds ten minste zou moeten beschikken. Als een fonds niet over dit vermogen beschikt, is sprake van een tekortsituatie en moet het fonds een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Het Minimaal Vereist Eigen Vermogen (MVEV) is de ondergrens van het Vereist Eigen Vermogen (VEV). Een pensioenfonds mag niet te lang op deze ondergrens zitten. Dit staat in de Pensioenwet. Heeft een pensioenfonds gedurende vijf jaar niet over het minimaal vereist eigen vermogen beschikt? Dan moet het binnen zes maanden maatregelen nemen, die ervoor zorgen dat het pensioenfonds in één keer boven deze ondergrens uitkomt. Als deze maatregelen bestaan uit korting van pensioenaanspraken en –rechten, dan mag die korting over een aantal jaren uitgesmeerd worden. Dit aantal is vermeld in het herstelplan. 

Met PostNL zijn afspraken gemaakt om het korten van pensioenaanspraken zo veel als mogelijk te voorkomen. Lukt het het pensioenfonds niet om zelf boven de MVEV-grens uit te komen? Dan kan PostNL gedurende een periode van vijf jaar aangesproken worden op de bijstortverplichting die met hen is overeengekomen. Deze is gemaximeerd.

Vermogensbeheer

Onder vermogensbeheer (ook aangeduid als investment management of asset management) wordt verstaan het beheer van ( vrijwel altijd) grote vermogens voor derden, door daarin gespecialiseerde organisaties of personen. Dit kan op individuele of op collectieve basis gedaan worden.

Volle wees

Kind dat geen ouder, stief- of pleegouder meer heeft en waarvoor recht bestaat op een verdubbeling van het wezenpensioen.

Voorwaardelijk pensioen (zacht pensioen)

Bent u geboren op of na 1950 en valt u onder de cao en/of Pao-regeling met een vervallen VUT en vervallen overgangsbepaling Prepensioen? Dan heeft u uitzicht op een zogeheten voorwaardelijk pensioen. Dit pensioen is voorwaardelijk omdat - als u er uitzicht op heeft -  het alleen krijgt als u tot de aangepaste pensioendatum onafgebroken bij PostNL blijft werken. Meer informatie vindt u onder 'Vraag en Antwoord/Zacht pensioen'.

Voorziening pensioenverplichting

Het bedrag dat op de rekendatum nodig is om aan de toekomstige pensioenverplichting te kunnen voldoen.

VPL Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/Prepensioen en introductie levensloop

In werking getreden op 1 januari 2005, met een overgangsperiode tot 1 januari 2006. Met deze wet wil de overheid de mensen stimuleren langer te blijven werken. De pensioenleeftijd is op 65 jaar gezet en een aantal vroegpensioenregelingen zijn fiscaal onaantrekkelijk gemaakt. Daarentegen is wel een Levensloopregeling geïntroduceerd. Per 01-01-2012 is de levensloopregeling weer komen te vervallen.

 

W

Waardeoverdracht

Overdracht van de waarden van reeds opgebouwde pensioenaanspraken, van de pensioenuitvoerder van de ene werkgever naar die van een volgende werkgever.

WAO-aanvulling

De WAO-aanvulling dekt het verschil tussen de loongerelateerde basisuitkering en de lagere vervolguitkering van de WAO en gaat in de regel in op de ingangsdatum van de vervolguitkering. Met de inwerkingtreding van de wet WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) per 1 januari 2006 is er geen sprake meer van het zogenaamde WAO-gat. De WAO-aanvulling als onderdeel van de pensioenregeling is daarom met ingang van genoemde datum komen te vervallen.

Wezenpensioen

Een wezenpensioen is er voor uw kinderen. Als u, als (gewezen) deelnemer aan het pensioenfonds, overlijdt, krijgen uw kinderen een wezenpensioen, als:

  • uw kinderen jonger zijn dan 18 jaar;
  • of als uw kinderen studeren en voldoen aan de in het pensioenreglement gestelde voorwaarden en jonger zijn dan 27.

Bij overlijden bedraagt het jaarlijks wezenpensioen per kind 20% van het partnerpensioen

WIA-grens (max. dagloon)

Maximum salaris waarover een eventuele WIA-uitkering wordt berekend (voor 2020 € 57.232). Regelt vanaf 1 mei 1995 wettelijk de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding (verdeling van nabestaandenpensioen valt onder de Pensioenwet). De deelnemer heeft de vrijheid om afwijkende afspraken te maken, zie hiervoor ook 'Conversie'.

 

Z

Zakelijke waarden

Beleggingen in onder andere aandelen en onroerend goed. Deze term wordt gebruikt als onderscheid van vastrentende waarden. Vastrentende waarden zijn beleggingen met een directe opbrengst, de couponrente. Dit zijn onder andere obligaties.